top of page
K3__3314.jpg

LÅTTEXTER

Slute

Ja väjt att hitche je slute

Pack mina vieskor å back bilin opp bakom huse

Gäjtingan svärmar
Somran var varman å arman diin bränder i värman

Du säir att vi aldri vuri närman ti han stad som vi minns
du svier att an finns

Vi kan jyöm ås i stiedrän

Viten in vissna vind vin utanfyö

Hyör in skymning sjonk bakom triedän mot än gryning som aldri siir dag

Ödet nämns om bare i byökrän

Å slumpen je in chans som vi tar

Men om hitche je slute Dans (me me), 2-3-4

Stan staar i feber

Matin je slut å ja siir itt hör vi överlever

Vis kvann e svider
Vi ha glidi isär å vi lievär i förgångna tider

Sii! Tillåme världän våron bidar åp in hänsyn nainstans
vi svier att an fanns

Texter: About

Finland

Vi kan va fiender
Hopplöst förälska i lögner
Schenn je in till ien som itt et ha huört
Vi möttest i tystnad trots stora förbud
Fö Finland fanns strax bakom knutin å ömsa sänn hud

Broder, skåd framåt! Pendolino röjkär tongt jönom Vyborg Moskva je laangt bort å bakom de nu
Vi lifta från Lahtis tärt tuuman vort soår
Di sa, Finland finns strax bakom knutin å jag fråga noår

Vi soåt oåp me in journalist oppväxt bak nierlagd fabriker Rubrikän skräik ”sabotage” baket än stånd

”Pojkar ni väjt väl ni slåss me in storm?”

Vi stäjg oåv vör stadsparken å gift ås i smyg ynjy alman Räjne foll nier som konfetti åp oås
E händ itt åp rektit men än får man loås


Spring in åp Teboil å tjyöp me än inplasta smörgås Skoåd om di verkar va villi ti prut
Ja legst nier vör ditje å dagdrömd me bort
Medan solän jieg nier bakom knutin ti slut

Broder haald om me

He känns som mett innersta fryser
Tror du vi döir schär bland gamar å lik Fö kroppin känns fati fast sjielin je rik

Di säir, Finland finns strax bakom knutin å he bryr se stjiit
Nä, Finland finns strax bakom knutin å jag vill far tiit

Texter: About

Tuva

Ha et naongaang sitt e stim me netingar

Hör flotchin lockas ti e fecklampsken 

Jag å brorsan vi va fascinera

Vi pieda ti ooän varje fridaskvield

Å vattne jieg nästan opp ti kniedän

Äjn gaang kom vi häim me sura strompår

Åså pieda vi häim uvi Äide i räine å stjäjt i kva grannan sku säj om he


Di sa att brorsan va in stor förlorar

Kva je Tuva fön a jävla namn?

Men man var itt naa fö att grannan tror a

å Tuva veta no att han va han

Å vi va all bröder i hande byin

vi byggd broar som vi sedan bränd

Å lyyst i fönstre å läita netingan

Å laga ås stridand me all vi känd

Ref.

Välkumi in hit ti mett kvartier              / Allt ha ändra schenn i mett kvartier

Schenn je så tomt så man hör hjulän svieng      / Byabodän ha besluta stieng

Å schenn kombär Tuva åp e 12” pied

bare fö ti haald koll åp kva polisän jier

Å huörd et om papp hans an foll i haave 

typiskt han, han vela hamn i blade 

(Men han kom itt opp namäir)


Papp va in fiskar å hoål åp sortin

Ja minns än spitjin kvann råtchin hängd

Å han låfta starkt oåv sik å northy

Äjn gaang va itt an häim än vör klockon fem

Å Tuva svor ut ”Jävla fyllhond”

Slo såndär bilin hans me in stäin

Åså to an piede å for ut I räine

Å baket he som kom an aldri häim igen


Ref.

Välkumi in..


Än idag var vi behandla som na netingar

Lampor lyser mot boånän som vort stor - (Ja minns)

minne oåv Tuva hiengär tongt bak mieg som kättingar- (Di säir)

Tenn kombär pojtjin som pieda runt me in låtsasbror

Texter: About

Dalin

Halloåja pojk

Hitche je farsgåbbin dänn

Ja skriver åt de från the United States of America

Ja va in tjierdalsprins

vidakänd förbrän oåv tidin

Men du va så litin, så he va väl naa som itt et minns


Bland bönder å byssfolk

I juni barka vi tallan

fälld di sedan mot backan, klöv opp, å leta tork

Åp handelsräis ti Stockholm jieg storebror dänn bort

Å du to hand om mamm diin å försöka stöjt de nain sort

Å ja dro ivieg

Å kvart for oårän

Ja närma me America

Tå dalin brann

Å haald ihop a - Å halleluja!

Du va itt häim han daajin jag försvann


He va som ti buri från början

Tå ja närma me Oregon

Å finnän fylld in funktion åt statens järnviegsindustri

In dag tyckt ja att ja soåg Esau

An sto i e gathörn tier ljuse spreckt

Å sa he finns in glöd in i tieg, som bare Gud kan släck

Å ja dro ivieg

Å kvart for oårän

Ja närma me frälsning

Tå dalin brann

Å haald ihop a - Å halleluja!

Du va itt schenn han daajin jag försvann


I vinterkuördän 

Så drack vi ieldin

Å gudan tala varmt i tongår jönom mieg

Fördold i aktin ti bryt kontaktin

Så ja avslutar me oolän, att ja tar e tongt farvälHallåja farsan hitche je Jakob dänn som skriver

He måst va 40 år sedan vi huörd naa oåv de sist

Å e to lieng furi ja erkänd att et for

Men äin som aldri jool he, he va mor


Å hördu farsan, ja ha foå in egen soån

Å han ska gift se nier vör tjörtjon kl. 3

Å allihop säir an siir exakt ut som et jool

Å än vaar an no dalmästar ska et få sii

Å du dro ivieg

Å kvart for oårän

Du närma de America

Tå dalin brann

Men vi hold ihop a - Å halleluja!

Ja va no schenn han daajin tu försvann


Å haald ihop a - Å halleluja!

Ja va no schenn han daajin tu försvann

Texter: About

Hjärta utvärtes

Hon siir än flug hieng uvi boole

E frukostlandskap
In livlös sjiel
Hon itt vill död

Moål dutchin röd

I nådin oåv in härskar får flugon gaa
Mot köksfönsterbletche somnar om

hör vintrin kom Ref.

Om et naongaang tappar bort me så kan et känn igen me
Åp mina spända händer
Å varma röst

Oåv e hjärta utvärtes

Hon känd än hand åp rydjin Elå känd on fäjl?
Hon huörd två tal
Di säir on tar

Itt mot na mat – namäir

In å ut ur drömin

Syns liekarin
Om et krömpär än

Typ tri fyr sänt kan tu försvinn


He finns än röst on kändär

Å han vill förstå

Han bäddar ut Häjlt resolut
Än tändsticksloåd som hon kan soåv i

Om frukostflugon falldär
så falldär två
Men i ro narstans
kan boåd två kviil åp tuumin hans

Om et naongaang tappar bort me så kan et känn igen me
Åp mina spända händer
Å varma röst

Oåv e hjärta utvärtes

Om et naongaang tappar bort me så kan et märk in skillna
Åp mina vilda fingrar
Å sarga bröst

Oåv e hjärta utvärtes

Texter: About

1898

”He rindär blod från Hudson flodin”.

He skräik e tidningsbud från mynninjän.

E stäinkast från Ellis Island; Ja kom hit laangt furi frihäitsstatyn.

Di sa ”jev ås edra svaga, fatti, trött å hongråt”.

Men ja skåda aldri bakoåt å he va he som hold me stark.

Å ja to me uvi Brooklyn broän å ja byggd me ett imperium.

Men ja glömd aldri bort all judan som lömna kvar åp Lower East side.

Ja vela va in röst fö foltje; in röst åp barrikadän.

Men ja skåda allti framoåt å he va he som hold me stark.

Å ärli framförallt.

Ni kan lies om a i tidningan, tå ja skräiv fö häila världän.

Färska papar, häit från pressin; Vi va värdi. Vi hold måtte.

Å vi fäktast å vi skratta, me pännor höjt mot svärdän.

Skrattän hyörs än från Manhattan i rött å vitt å blått. 1898.

Gator fylldest opp oåv rädslor å me rädslon kombär vapnän.

Å vi insåg vi hadd maktän tå vi utlyst våra krig.

Han daajin to vi mytchy liv. 

Å di säir att e va mett fäil, men ja skräiv itt om a först.

Å ja to de nier ti vattne, men ja släckt aldri tänn törst.

Å ja jevär itt opp hope furi ja je vackrast, bäst å störst.

Ja ska var störr än William Randolph Hearst.

Ni kan lies om a i tidningan, tå ja skräiv fö häila världän.

Färska papar, häit från pressin; Vi va värdi. Vi hold måtte.

Ni kan lies om a i tidningan, tå ja sjongd fö häila världän.

In hymn ut i gryninjän, som va skrivi i versaler.

Å vi fäktast å vi skratta, me pännor höjt mot svärdän.

Skrattän hyörs än från Manhattan i rött å vitt å blått. 1898.

Å ja väit ja vort förblinda infö sanninjän å Gud.

Å ja bröt mot egna bud.

Ja lärd me oåv mina egna handlingar.

Tro itt allt et liesär i tidningan.

Texter: About

Vindin

Ja ropa in åt Vindin - Fieg itt na svar tibaak Ordän sviept ivieg uvi uthustegältak
Han bjöd ås in åp första maj i såmarnattsridån Vi soåt där ut å biida åp an vör triedän i bersån

Medan an soåt där in å babbla me dörän som va loåst Ja di kalla an fö Vindin fö an va så jävla bloåst


Di sag att an vort utslängd – In litin virvelvind
Från häime tier an växt opp
Han dro omkring där in
Tå an smög se in i tjyötje, fålja in vinterbris så frisk Mamm å papp besluta, man kona hyör di kvisk Medan an soåt där in å babbla me dörän som va loåst Ja di kalla an fö Vindin fö an va så jävla bloåst

Precis. Di kalla an fö Vindin fö an va så jävla bloåst


Han saambla åp små julbockar, som an lievd me mitt bland stofte Ja di kalla an fö Vindin, fö an hadd tomtan opp åp lofte
Å tå julän va runt knutin å släktin va där nier
Å di sjongd om Jesu lidelse, så huörd man Vindin svier

Han bare soåt där opp å babbla me dörän som va loåst Ja di kalla an fö Vindin fö an va så jävla bloåst
Precis. Di kalla an fö Vindin fö an va så jävla bloåst


Förpassa ti e fosterhäim – Domin hans vort snabb
Di fortsatt ti kall an Vind, fö han va in vridi grabb
Me aar dylik orkaner, som opplieft sorg å svek Återhämta se snabbt dock, där ut huörd man boånän liek

Medan an soåt där in å babbla me dörän som va loåst Ja di kalla an fö Vindin fö an va så jävla bloåst
Precis. Di kalla an fö Vindin fö an va så jävla bloåst


In hyöstdag liest an opp dörän å skåda aldri bak
Dro fram uvi tooma gator, man huörd parklindslyövän skak Han kviskar jönom triedän, noår stadin sover sött
Å gatulampor hiengär uvi nattän som je trött

Å gruskornän å trapphusdaambe jier in litin dans
Fö han som kallas Vindin – In pojk som aldri fanns
Precis. Fö han som kallas Vindin – In pojk som aldri fanns.

Texter: About

Blåval

E huörst e skri mitt i nattän

Kvart furi trii kom grannan

Å ja streckliest ur än diktbok

Ja, häila fårston låfta té

Å räine smattra tongt mot taatje
He sippra droppan in allstans
Å änglan dansa sista valsin opp åp ploåtan

Våldsamt kom voårän
Å älvin kröp uvi vallan
voågår svälld å slo mot tallan
Ja, häila himlin stjulja nier
Du loåg som livlös i mina armar

Radiokanalin knacka taktiskt
Å du flåsa profylaktiskt baket loåtan

Let me tieg få bjier
Så et slipper siem
Let mieg få va – in lantern i nattän

Let me tieg få bjier
så et slipper siem
Let mieg få va
Je ne sais quoi
In stor blåval

Let me räis å stig ur boe
Sa in fågälong åt modrän
let me väx å räis runt joolän
furi haave slukar mieg
Å in bil passiera hede triede
tå vi ploga fram mot BB
fast di varna ås åp tv ti haalds i huse

Stormfåglar flyg
Å löft opp hisin bilin
medan ljuse smältär isin ut mot gruse

Stormfåglar flyg
Å groåt itt bak i siete
Fö ja vill att du ska viet he att ja bjier de

Let me tieg få bjier
Så et slipper siem
Let mieg få va – in lantern i nattän

Let me tieg få bjier

så et slipper siem

Let mieg få va
Je ne sais quoi
In stor blåval

Å di säir vi bor i mörkre
Åp liknand gator ha ja huört
Di säir e laand har itt na gränser He ha haave nu förstuört

Men vi flyter ut mot nya världar Kvann hjärta je in sällsynt böld

Om vi ska räjd op hison världän så måst vi buri me ås sjölv

Texter: About

Finby ´85

Kan hyör små skuggor smyg i viegräinän

He hiengär bränd betong i svansin

Di vinglar blodklädd fram åp bakbäinän

Naar ha ringd et ambulansin

Men hon me stövlor bakom yöron siin

Gud kva on brann fö hande pojtjin

Fieg husarrest åp grund oåv kort stubin

Jeansjackon låftar än oåv röjtjin

Häj häj - vi har fest schenn räj

Å vi far aldri häjm – vi lömnar schenn i minne oåv Finby ́85

Häj häj – vi har fest schenn räj

Nostalgi kan kännas grymt enkält

Men fö lite framtidstro je farligt
Kan sii små skuggor smyg ur död vinkäl

Di poåminner om vargar vör lokalin

Ja minns hon me stövlor opp åp tankkortchin

Gud kva vi rymd från täiden tidän
Hon va Odysseus, fast bland byssfoltche

Trivdest bland såmarnattssirenän


Häm häm - vi har fest schenn än

Å vi far aldri häjm – vi lömnar schenn i minne oåv Finby ́85

Häm häm – vi je fast schenn än

Häm häm - vi har fest schenn än

Fast vi kom ti slåken bakom styre me än jaffaflask i famnin dänn

Häm häm – vi je fast schenn än

Texter: About
bottom of page